27 August 2016

Биданыкъо Вячеславы Адыгэ кIалэу лажьэ зимыIэм мазэ 3 тырилъхьагъ

Биданыкъо Вячеслав Аслан икъо 

ЩышъхьэIум и 24-м, сыхьатэ 16.30-м Адыгэ Iофым дэлажьэрэ Адыгэ кIалэу Хъуадэ Аднан имэхькэмэ (суд) Мыекъуапэ къалэ мэхькэмэм щыкIуагъ. Мэхькэмэм ипэщагъ Биданыкъо Вячеслав. 

Хъуадэ Аднан и адвукатхэм Аднан хьапсым зэрэчIагъэсырыр зэрэмытэрэзыр законхэм зэремыкIухэрэр къагэлъэгъуагъ ау ахэр мэхькэмэм ипащэу Биданыкъо Вячеслав къыдимылъытэхэу джыри мазищ хьапсым чIэсынэу фыригъэхъугъ. 

Аднан бзэджагъэ Iофэу къыпалъхьэрэр къуалъхьэ полициехэм аритынэу игухэлъыгъ аIо прокорорымрэ уплъэкIун комитетемрэ ау а IофымкIэ джыри Аднан мэхькэмэ ашIыгъэп, мази 3-м ехъугъэу хьапсым чIэс (жъоныгъуакIэм и 5 щегъэжьагъэу).

Хъуадэ Аднан

tuapsepress.com

No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф