04 September 2016

Иордание: ЛIыбзыу Аслан дышъэ медал къыхьыгъ


Iоныгъом и 2-м, Иорданием икълашъхьэ Аман тайкуанду бэнэнымкIэ Иорданием ичемпионат щыкIуагъ. Ащ ныбжьыкIэ купхэмкIэ апэрэ чIыпIэр къыхьыгъ Адыгэ кIалэу ЛIыбзыу Аслан-Налбый. 


No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф