10 December 2016

Америкэм щыIэ Адыгэ хасэм тхьэмэтакIэ хадзыгъ


Тыгъэгъазэм и 4-м, Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм ит къалэу Ню-Джерси щыIэ Адыгэ шIушIэ хасэм иунэ хасэм ихэдзынхэр щыкIуагъэх. Ащ хасэм итхьэматэу хадзыгъ Еугъар Руслан. Джащ фэдэу хасэм игъэцэкIакIо куп хэтхэри хадзыгъэх.

Америкэм Адыгэ мин 15 фэдиз щыпсэоу къатхы. Ахэм анахьыбэр Ню-Джерси дэсых.
No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф