10 December 2016

Америкэм щыIэ Адыгэ хасэм тхьэмэтакIэ хадзыгъ


Тыгъэгъазэм и 4-м, Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм ит къалэу Ню-Джерси щыIэ Адыгэ шIушIэ хасэм иунэ хасэм ихэдзынхэр щыкIуагъэх. Ащ хасэм итхьэматэу хадзыгъ Еугъар Руслан. Джащ фэдэу хасэм игъэцэкIакIо куп хэтхэри хадзыгъэх.

Америкэм Адыгэ мин 15 фэдиз щыпсэоу къатхы. Ахэм анахьыбэр Ню-Джерси дэсых.
No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Дунае
Кавказ Урысие
Диаспорэ
Тхыгъэхэр
Хэкугъэзэжьын
Адыгэ УпчIэ
Археологиер Экологиер
Спортыр
Туризм