Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ


Дунейпсом щыцIэрыIуэ адыгэ режиссер, музыкант, еджагъэшхуэ
ОРИЕНТАЛ ПЕРЛ ЭЛ ЭЛ СИ-м и ЗыгъэзащIэ Продюсер

«Дыщэ хуэрэджэ» саугъэт лъапIэр зыхуагъэфаща 2013 гъэм Дунейпсо кинофестиваль Ереван щекIуэкIам («Хэлъхьэныгъэшхуэ япэ къагъэлъагъуэ фильм» Award), 

2013 гъэм Дунейпсо кинофестивалым и лауреат Лутраки («Псом нэхърэ нэхъ телъыджэу япэ дыдэ я пащхьэ зэрихьам щхьэ»), 

2013 гъэм щекIуэкIа Дунейпсо фестиваль хуитыныгъэхэм теухуа фильмхэр «ДэкIуеипIэ» зи фIэщыгъэцIэм и лауреат («НэхъыфI дыдэ сценарий», «НэхъыфI дыдэ бзылъхугъэ роль», «НэхъыфI дыдэ макъамэ видео зауэ щымыIэным теухуауэ»), 

2013 гъэм Дунейпсо албанскэ кинофестиваль «Тхьэмахуэ Нью-Йорк и деж» зи фIэщыгъэцIэм и лауреат («ЩIэплъыкIакIуэхэм я егуэкIуэным и саугъэт нэхъыфI дыдэ художественнэ фильмымкIэ»), 

2014 гъэм TOP-SMKBR Awards и лауреат («Хамэбзэ уэрэдхэм псом нэхърэ нэхъыфI»), 

2014 гъэм екIуэкIа VI Дунейпсо адыгэ щIэнхабзэм и фестивалым и лауреат (художественнэ фильм «Лъагъуныгъэ иIэным хуитыныгъэ иIэ» хэлъхьэныгъэшхуэ зэрищIам»), 

2016 гъэм екIуэкIа IV Дунейпсо киномрэ телевизионнэ фестиаль славян таурыхъ 2016 («НэхъыфI дыдэ короткометражнэ фильм»), 

2016 гъэм екIуэкIа VII Дунейпсо адыгэ щIэнхабзэм и фестивалм и лауреат (саугъэт «Жыджэру адыгэ щIэнхабзэр хъумэным зэрыпылъым Alive»).


- Аминэ, уэ фильмхэр бощI, уэрэдхэр инджылыбзэкIэ зэхыболъхьэ,фильмищым бзищ зэщымыщхэмкIэ ущыхэтащ (Американскэ, Инджылыбзэ, Мексиканскэ), мастер-классхэр богъэлъагъуэ инджылыбзэкIэ, урысыбзэкIэ, адыгэбзэкIэ; научнэ статьяхэр кино/театральнэ рецензэхэр ботх урысыбзэкIи инджлыбзэкIи. Дауэ уеплърэ, дунейпсо утыкум ехъулIэныгъэ уиIэ щIэхъуфар бзэмкIэ пэрыуэгъу зэрыуимыIэра?

- Ар ущхьэгъу ещанэщ. Псом япэрауэ, сэ зэи адрей лъэпкъхэм я щIэнхабзэм ехьэлIауэ зэи пэрыуэгъу сиIакъым, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, сэ сыкъыздэхъуар къалэ цIыкIущ лъэпкъыу I00-м щIигъу щыпсэухэу, псори мамыру дызэдэпсэухэт пщIэ зэхуэтщIыжу. Сэ сызэреплъымкIэ,апхуэдэущ узэрыпсэун хуейри.

ЕтIуанэрауэ, сызэрысабийрэ сэ сфIэфт проект куэд зэхэслхьэну,куэд кэзгупщысыну. Сытми, уакъыл жанмэ, угумызагъэмэ, хамэбзэхэри зэбгъэщIэжмэ,куэду улажьэжыфмэ, дунейпсо утыкуми еххъулIэныгъэ кэбгъуэтыфынущ. ЦIыху куэд щыIэщ инжылыбзэр уэрсэру ящIэу, ауэ зэрызыххэщ ар тыншу къэзгъэсэбэпыфу щхьэпэ яхуэхъуну зыщIыфынур. Си ещанэрей бзэм сыритхэфу, иризэхэслъхьэфу зэрыхъуар ар Тхьэшхуэм и фIыщIэщ.


- Дауэ уеплърэ, адыгэбзэрэ инджылыбзэрэ ди сайт DIPSE.NET къэбгъэсэбэпурэ зэбгъэщIэфыну?

- ЗэбгъэщIэфынущ. Абы къинэмыщIауэ, сэ ехъулIэныгъэшхуэ хызолъагъуэ фи сайт гъэщIэгъуэныщэм хэкурыс адыгэхэм ехьэлIауи хамэ хэку ис адыгэхэм ехьэлIауи. ЦIыху куэдым яфIэгъэщIэгъуэнщ апхуэдизу ныбжь зиIэ бзэ лъэщ Адыгэбзэм хуэдэхэр хамэбзэу зэрагъэщIэну хуеинущ. DIPSE.NET-кIэ зэбгэщIэну куэдкIэ нэхъ тыншщ а бзэр еджапIэм нэхърэ. Уи унэми укъыщIэмыкIыу уеджэфынущ. Абы къинэмыщIауэ хэт телефонкIэ исми, хэт компьютеркIэ исми бзитIри занщIэу зригъэщIэфынущ. Ар икъукIэ къэхутыныгъэфIщ. Убейми, утхьэмыщкIэм, ахъшэ дапщэ къэпхьми емылъытауэ.
Фи веб-сайтым ит псалъалъэр уасэншэщ хэт и дежкIи. Регисрацэ закъуэр пщIы закъуэмэ. Сэ сызэреплъмкIэ, ар акълкIэ псоми уащхьэпэущ. ЕджакIуэ щхьэхуэ къэплъыхъуэуи удэмыту, зэр зэбгъэщIэн папщIэ. Сэ езыр щапхъэ сырокъу, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, сэ сэрсэру инджылыбзэр зэзгъэщIэжащ.


- Уэ езыр япэ адыгэ цIэрыIуэ цIыхущ псалъэхэр, псалъэухахэр, жыIэгъуэхэр АдыгэбзэкIэ тхуэзытхар ди DIPSE.NET сайтм щхьэ. Дауэ къыпщыхъуа а псор?

- Сэ а псор хуабжьу сигу ирихьащ. Адыгэбзэр сфIэфI дыдэщ сэ, бзэ псом нэхърэ нэхъ хьэлэмэтщи. Сыщысабийм си дэлъху Алимрэ сэрэ радио къызэрыдубыдахэр сигу къигъэкIыжащ. Сэ сфIэфI дыдэу сылэжьащ dipse.net, икIи согугъэ, сайтым и щIэплъыкIакIуэхэм си лэжьыгъэр къагъэсэбэпыну, икIи къащхьэпэну. Ауэ зэман сиIэжкъым Нальшык дэт Къэбэрдей Драмтеатрым и актерхэм я лэжьыгэхэм садэIужыну.


- Дапхуэдиз мыхьэнэ иIэ инджылыбзэкIэ упсэлъэныр дунейпсо ехъулIэнгъэр къыдэпхын щхьэ?

- Абы хуабжьэу мыхьэнэшхуэ иIэщ! Дахагъэмрэ ерыщагъымрэ кином мыхьэншхуэ зэриIэм хуэдэ къабзэу, инджылыбзэр мурадышхуэ пщIыхэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэ иIэн хуейщ инджылыбзэкIэ пщIы проектхэм – зыми емыпхауэ, Голливуди.

- Уи лэжьыгъэхэу «Лъагъуныгъэ иIэну хуитыныгъэ иIэщ» (США, 20I2, реж. Пол Курти, Аминэ Жаман итхыгъауэ) короткометражнэ фильмхэу "Пщэдджыжьшхэм и пэкIэ" (США, 20I4, реж. Аминэ Жаман) и "Кином и ЦIыху" (США, 20I6, реж. Аминэ Жаман) ягъэлъэпIащ Урысейми, Америкэми, Армениеми, Украинэми, Грециеми, Болгариеми, Албаниеми, Македониеми ... Сыт уи ехъулIэныгъэм и кIуэрабгъухэр?

- Сэ си гуращэхэр си фIэщ мэхъу, си жэгъуэгъухэм жаIэм семыдэIуу, сэ сыпылъщ си мурадхэр зэрызгъэзэщIэнум итIанэ сызэхъуэпсахэр псори къысщIохъуэ. Сэ сызэреплъымкIэ псори къызэрыздэхъур Тхьэшхуэм и фIыщIэщ, абы и ужькIэ,зым ейми емыщхь мурадырщ, си гуращэр кызэрысщIэхъуэныр си фIэщ зэрыхъуырщ,куэдрэ узэрытелэжьыхьырщ. Сэ зэи шэч къытесхьэркъым Алыхьышхуэм си гъащIэм и екIуэкIкIэр зэрсхуитхам, си мурад сгъэувхэри абы зэрытехуэм. Сыт щыгъуи аращ ар зэрыщытыр икIи псори късщIэхъуэнщ, InshAllah.

- Сыт иджыпсту узытелэьыхьыр?

- Сэ соух полнометражнэ комедие "LoVegaS" елэжьыныр си сценарийкIэ зэхэслъхьэжар . Тесхыну сыхопIащIэ, сыт щхьэкIэ ыпIэмэ, актер гъуэзэджэхэр диIэнущи.


Сурэтхэр тезыхар Шевацук Еленэщ

 Бостейхэр зыдар Акущ ФатIимэщЖаман Аминэ и фильмографиер:

«Лъагъуныгъэ иIэну хуитыныгъэ иIэщ» (режиссер Пол Курти, 2012, США) - Амина (роль нэхъыщхьэр) 

"Пщэдджыжьшхэм и пэкIэ" (режиссер Аминэ Жаман, 2014, США) – зиусхьэн Rowland ( роль нэхъыщхьэр)


Адыгэ Пщащэ(режиссер Askarby Nagaplev, 2015, Россия) - Езым (документальный)
Фильм Человек (режиссер Амина Жаман, 2016, США) - Анита Фернандес ( роль нэхъыщхьэ)
Музыкальнэ видео А.М./NA:

СыныщIэгъыхьэ: http://www.youtube.com/watch?v=S90YYZuLiH4
КъуэкIыпIэм и налкъутналмэс: https://www.youtube.com/watch?v=ozVYrAHa6yw
Уэ иджыри фIыуэ сыболъагъу: http://www.youtube.com/watch?v=7GSfOcELyLA


Аминэ Жэман теухуауэ ятххэр урысыбзэк1и инджылыбзэк1и:Феплъ Твиттерым фильм «Лъагъуныгъэ иIэну хуитыныгъэ иIэ»: https://twitter.com/RighttoLove1


Феплъ Твиттерым фильм «Кином и ЦIыху»: https://twitter.com/TheMovieMan2016


Феда1уэ Аминэ и уэрэдхэмрэ и интервьюмрэ SoundCloud:  https://soundcloud.com/amina-zhaman


Феплъ Аминэ Жаман Instagram: https://www.instagram.com/aminazhaman/


Феплъ Aминэ Жаман и Facebook напэкIуэцIым: https://www.facebook.com/amina.zhaman