30 July 2018

Налщыч: Ныдэлъфыбзэхэм апае мырэзэныгъэ зэхьахьэ арагъэшIыгъэп


Бэдзэогъум и 17-м, ныдэлъфыбзэхэм апае законэу Урысые Федерацием ипарламент къыдигъэкIыщтым фэгъэхьыгъэ мырэзэныгъэ зэхьахь Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм икъэлашъхьэу Налщыч щырагъэкIокIынэу арыгъэ ыкIи ащ фэгъэхьыгъэ тхьапэхэр къэлэ администрацием фагъэхьыгъагъэх ау ахэм фитыныгъэ къаратыгъэп мырэзэныгъэ зэхахьэ ашIынэу. Джащ фэду Кавказ-Узыл сайтым къыщатхы.

ТхьэмафитIу ипкIэ Адыгэ активистхэм тхьапэхэр чIалъхьэгъагъэх къэлэ администрацием. ЧIыпIэу мырэзэныгъэ зэхахьэр зыщашIыщтыгъэр Налщыч дэт утыкоу "ЗэгурыIоныгъэ" (Согласия). Налщыч къэлэ администрацие джэуапэу къаритыжьыгъэм зэритымкIэ тхьапэхэм зыгорэхэр къащэкIэх.

adyg-afisha.ru

No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф