Мыекъопэ къэлэ хасэм дырегъаштэ Адыгэ Республикэ парламентым иджэпсалъэ


Мыекъопэ къэлэ хасэм игъэцэкIакIо куп непэ (бэдзэогъум и 4-м) зэхэсыгъо иIагъ. Ар «Закъо мэз» зыцIэ зыгъэпсэфыпIэм щыкIуагъ. ЗэIукIэм хэлэжьагъэхэр адыгэ лъэпкъ Iофхэм атегущыIагъэх.

Ахэм ащыщэу Адыгэ республикэм ипарламент федеральнэ гъэIоршIапIэхэу Адыгеим итхэр къинэнхэмкIэ джэпсалъэу къишIыгъэм дырагъэщтагъ ыкIи ащ фэгъэхьыгъэу джэпсалъэ къашIынэу рахъухьагъ. А джэпсалъэм нэмыкI купхэми ащыщхэм дырагъэштэнэу егупшысэх.

natpressru.info