Адыгэ Республикэм ипарламент дыригъащтэрэп федеральнэ гъэIорышIапIэхэр Адыгеим рахыжьынхэу


УФ-м СледствиехэмкIэ и Ко­митет и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм истатус фэгъэхьыгъэу УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ Фе­дерациемкIэ и Совет и Тхьаматэу Валентина Матвиен­кэмрэ УФ-м и Къэралыгъо Думэ и Тхьаматэу Вячеслав Воло­динымрэ афагъэзэгъэ джэпсалъэ Адыгеим и Парламент идепутатхэм агъэхьазырыгъ. Ащ и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр къызэриIуагъэмкIэ, Следст­виехэмкIэ Комитетым и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэмрэ гъунэгъу Краснодар краимкIэ ГъэIорышIапIэмрэ зэхагъэхьа­жьынхэ фэдэу къэбар щыIэ хъугъэ. Ащ депутатхэм дыра­гъаштэрэп.

Федеральнэ структурэу Адыге­им Iоф щызышIэхэрэр ащ тетэу зэрэращыжьыхэрэм респуб­ли­кэм истатус Iахыжьынышъ, Крас­нодар краим хагъэхьажьыщт фэдэу цIыфхэм къызэрашIуи­гъэшIырэр джэпсалъэм къыщеIо. СубъектитIум ягъэIоры­шIапIэхэр зэхагъэхьажьхэмэ, бзэджэшIагъэхэм апэшIуекIо­гъэнымкIэ Адыгеим шIуагъэу къыфихьырэм къыщыкIэщтэу зэралъытэрэри тидепутатхэм къыраIотыкIыгъ.

Ахэри, федеральнэ хэбзэ ор­ганхэмрэ республикэм икъэралыгъо хэбзэ органхэмрэ зэ­гурыIохэу Iоф зэрэзэдашIэрэ­ри къыдалъытэнхэшъ, УФ-м СледствиехэмкIэ и Комитет и Гъэ­IорышIапIэу АР-м щыIэм истатус зытетым тетэу къагъэнэ­жьынэу джэпсалъэм къыщеIо.

Къызхэтхыгъэр: adygvoice.ru