Адыгэ республикэм и лIышъхьэ Тыркуем щыщ Адыгэ лIыкIохэм аIукIагъ


Чъэпыогъу и 8-м гуманитар ушэтынхэм апылъ Адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэкIэ щытым Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат КАФФЕД-м (Тыркуем икавказ ассоциациехэм я Федерацие) ипащэу Йылдыз Шекердж, КАФИАД-м (Тыркуем и Бизнес-ассоциацие) итхьаматэу Таймэз Юсыф, ДЕИК-м (Тыркуем IэкIыб къэрал экономикэ зэпхыныгъэхэмкIэ и Комитет) илIыкIоу Туран Акын зэIукIэгъу щадыриIагъ.

Мы зэIукIэгъум хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Респуб­ликэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, гуманитар ушэтынхэм апылъ Адыгэ республикэ институтым идиректорэу ЛIыIужъу Адам, республикэ министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ яIэшъхьэтетхэу экономикэм, зекIоным ыкIи цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм азыфагу илъ зэфыщытыкIэхэм афэ­гъэзагъэхэр.


Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, урысые-тыр­куе зэдэлэжьэныгъэм тегъэ­псыхьагъэу республикэр фэхьазыр Тыркуем щыпсэухэрэ адыгэхэм IофшIэным, культурэм, гъэсэныгъэм япхыгъэ гъусэныгъэ пытэ адыриIэным.

«Адыгеим иофициальнэ лIыкIохэр сигъусэхэу Тыркуем тызэкIом экономикэмкIэ ыкIи продукциеу IэкIыбым рищын ылъэкIыщтымкIэ республикэм амалэу иIэхэм такъыщыуцугъ. ЗэдэлэжьэныгъэмкIэ гугъапIэхэр анахьэу зэпхыгъэхэр производствэр, къыдэгъэ­кIыжьыныр ыкIи мэкъумэщ продукциер: адыгэ къуаер, пынджыр, коцыр, чъыгхатэхэм къатхэрэ пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр, нэмыкIхэр Тыркуем IэкIэгъэхьэгъэнхэр. НепэкIэ пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр проектхэр щыIэныгъэм щыпхырытщынхэм пае тибизнес структурэхэр зэдэлэжьэнхэм иIоф зэшIохыгъэныр ары. Джащ фэдэу бгъуитIуми тифедэ хэлъ псэолъэшIынымкIэ, хьакIэщхэм ягъэпсынкIэ ыкIи зекIохэр нахьыбэу Адыгеим къихьанхэмкIэ тырку лъэныкъом ишIуагъэ къызэригъэкIон ылъэкIыщт амалхэм алъыхъу­гъэныр», — къыкIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.


Тыркуем иассоциациехэм япащэхэу мы Iофтхьабзэм къе­кIолIагъэхэм къызэраIуагъэмкIэ, Адыгеим илIыкIохэр Тыркуем зэрэщыIагъэхэм тилъэпкъэгъу­хэу ащ щыпсэухэрэмкIэ мэхьанэшхо иIагъ. ЗэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, пIэлъэ кIыхьэм тегъэпсыхьэгъэ, бгъуитIумкIи федэ къэзыхьыщтхэ зэфыщытыкIэхэр Урысыем дэшIыгъэнхэмкIэ Адыгеим дыряIэ зэпхыныгъэр джыри нахь гъэпытэгъэ­ным мэхьэнэ гъэнэфагъэ зэриIэр Тыркуем иIэшъхьэтетхэм къагурыIуагъ. Тыгъосэрэ зэIукIэгъур шIуагъэ къэзытыщт зэдэлэжьэныгъэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ лъэбэкъушIу хъун ылъэ­кIыщт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Тыркуем зэрэщыIагъэхэм икIэухэу къыдалъытэгъэ проектхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ лъэныкъуитIуми Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр щы­Iэныгъэм щызэдагъэцэкIэнхэм мэхьанэшхо иIэу щыт. Отраслэ зэфэшъхьафхэмкIэ Iофыгъохэу зэшIохыгъэнхэ фаехэр зэIукIэгъум хэлажьэхэрэм къагъэнэфагъэх. Ахэм зыкIэ ащыщых инвесторхэм алъэныкъокIэ зэрар мыхъущт хэбзэIахь политикэр тэрэзэу гъэфедэгъэныр, зекIоным, хьакIэщхэм яшIын, индустриальнэ паркхэр гъэпсыгъэнхэр, пхъэм хэшIыкIыгъэхэр, мэкъумэщ продукциер къызIэкIэгъэхьэгъэнхэр, джащ фэдэу гъэсэныгъэмрэ культурэмрэ япхыгъэ Iофыгъохэу къэуцу­хэрэр зэдызэшIуахынхэр.


Мы зэIукIэгъум илъэхъан Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ ипащэ Адыгеим инвестициехэм алъэныкъокIэ игъоу ылъэгъу­хэрэм ащигъэгъозагъэх. Рес­публикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ тырку лъэныкъом бизнесымкIэ джыри нахь зэдэлэжьэныгъэ-гъусэныгъэ дыряIэным пае екIолIэкIэ гъэнэфа­гъэхэр къыхахынхэу.

Адыгабзэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи зэгъэшIэгъэнымкIэ Iофыгъохэу къэуцухэрэм хэушъхьафыкIыгъэу атегущыIагъэх. ЗэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, Проект офисэу непэкIэ щыIэм мультфильмэхэм язэдзэкIын, адыгэ пшысэхэр тетхэгъэнхэм, бзэмкIэ курсхэр зэхэщэгъэнхэм, кIэлэцIыкIухэм апае бзэм фэлэжьэщт лагерым пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр зэшIуихынхэм Iоф адешIэ. Илъэсэу къихьащтым бзэмкIэ проектхэм ахагъэлэжьэщтых Тыркуемрэ Иорданиемрэ къарыкIыщтхэ кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ. Джащ фэдэу адыгабзэмкIэ езыгъаджэхэрэм апае консультациехэр зэхащэщтых.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщы­гъэмкIэ, мы Iофыгъохэм адэлэжьэщт лъэныкъуитIу куп гъэ­нэфагъэ зэхэщэгъэн фае. Зэдэлэжьэныгъэм илъэныкъо пэпчъкIэ предложение гъэнэфагъэхэр ащ зэхигъэуцонхэр ыкIи къахилъхьанхэр ипшъэ­рылъыщт. Ащ дакIоу хагъэунэфыкIыгъ пIэлъэ кIыхьэм тегъэ­псыхьагъэхэ гухэлъхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм пае бгъуитIуми язэдэлэжьэныгъэ джыри нахь зырагъэушъом­бгъун зэрэфаер.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу