Тыркуем щылажьэрэ Черкес Федерацием хасэ 14 хэт хъугъэ

Хьаджбайрам Мумен, Баш Нусрэт

Гъэтхапэм и 26-м, 2022-рэ илъэсым, Тыркуем щылажьэр "Адыгэ Зэготыныгъэм" (Черкес Федерацием) итхьэматэу Баш Нусрэтрэ, Зэготыныгъэм исекретарэу Цэй Илмазрэ, Истамбыл щылажьэрэ "Адыгэ-Кавказ хасэм" иIофчIэс кIуагъэх. Ащ хасэм итхьэматэу Хьаджбайрам Мумен ыкIи хасэм игъэцэкIакIо-куп хэтхэм аIукIагъэх.

"Адыгэ-Кавказ хасэм" итхьэматэ мы хасэр зыфызэхащагъэм къытегущыIагъ ыкIи хасэм пшъэрылъэу зыфигъэуцужьыгъэхэр къыIуагъ.

Баш Нусрэт "Адыгэ-Кавказ хасэр" Черкес Федерацием къызэрэхэхьагъэр зэригуапэр къыIуагъ ыкIи Федерацием илэжьэн нахь дэгъоу зэрэхъущтыр къыхигъэщыгъ.

"Адыгэ-Кавказ хасэр" зызэхищагъэхэр Сирие заом къыхэкIыжьыхи Тыркуем къихьэжьыгъэ Адыгэхэр арых. Ахэм яIофхэр ыкIи ящыIэкIэ псэукIэ нахьышIу зэрэхъущтым зэрэдэлэжьэщт шIыкIэхэм мы зэIукIэм щытегущыIагъэх.

"Адыгэ Зэготыныгъэр" (Черкес Федерациер) илъэси 10 ипэкIэ зэхащагъ. А уахътэм къыкIоцI хасэ 14 хэтэу хъугъэ. Зэготыныгъэр чанэу Адыгэ Iофхэм адэлажьэ ыкIи Адыгэ хэкумрэ хэхэсымрэ язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэным адэлажьэ. Зэготыныгъэм исайт мары: cerkesfed.org.