Адыгэ республикэ: Илъэс 3-м Адыгэ 500 къихьагъэр мафэ 3-м Украинэ 500 къихьащт


Украинэм зышъхьэ къизыхыжьхэрэм япчъагъэ нахьыбэ зэрэхъурэм къыхэкIэу шъолъырхэм ахэр атырагуащэхэзэ ашIы. Урысые Федерацием и Правительствэ унашъоу ышIыгъэм тетэу Украинэм игражданхэр мафэ къэс Ростов хэкум къыращыхэзэ нэмыкI шъолъырхэм пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ ащагъэпсыгъэ пунктхэм аращэлIэщтых. Адыгеим мафэ къэс ащ фэдэ нэбгыри 150-рэ къихьащт. Джащтэу къетхы гъазетэу Адыгэ Макъ.

Мэкъуогъум и 30-м пчэдыжьым апэрэ купыр республикэм къежьагъ. Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат зэIукIэу щыIагъэм ащ фэгъэхьыгъэу къыщиIуагъ.

Премьер-министрэм зэрэхи­гъэ­унэфыкIыгъэмкIэ, ошIэ-дэ­мышIагъэ зыхэлъ тхьамыкIагъоу къэхъухэрэм якIэуххэм ядэгъэ­зыжьынкIэ республикэ комиссием псынкIэ IофкIэ зэхищэгъэ зэхэсыгъор АР-м и Правительствэ и Унэ чэщым щыкIуагъ. Украинэм зышъхьэ къизыхыжьхэрэм апае пIэлъэ гъэнэфа­гъэкIэ джыри пункт хэр зэрэ­зэхащэщтхэм епхыгъэ Iофы­гъохэм ащ щатегущыIагъэх. «ГъэпсэфыпIэхэу «Анастасиемрэ» «Шапсыгъэмрэ» зышъхьэ къезыхьыжьэжьыгъэхэм чIы­пIэхэр джыри щарагъэгъоты­щтых, непэ нэбгырэ 250-рэ фэдиз ахэм ачIэс. Джы купэу къэсыщтыр станицэу Ханскэм дэт политехническэ колледжым иобщежитие чIагъэтIыс­хьащт. Нэбгыри 100-мэ пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ шъхьэегъэзыпIэ ар афэхъущт, нэбгырэ 50-р гъэпсэфыпIэу «Шапсыгъэм» щыIэщт. Ахэм апае зы мафэм тегъэпсыхьэгъэ гъомылапхъэхэр зэIуагъэкIагъэх», - къыIуагъ АР-м ивице-премьерэу Наталья Широковам.

ШIушIэ IэпыIэгъум изэхэ­щэнкIи IофшIэныр чанэу зэ­ра­­гъэца­кIэ­рэм, унагъохэу зышъхьэ къезыхьыжьэжьыгъэхэр езыгъэблагъэ зышIоигъохэм афэ­гъэхьыгъэ къэбархэр зэраугъо­ихэрэм афэ­гъэхьыгъэу ащ къы­Iуагъ. Муниципальнэ образованиехэм яп­сэ­упIэхэм Украинэм игражданхэр рагъэб­лэгъэн­хэмкIэ амалэу яIэхэр агъэунэфых. Мы лъэхъаным муниципалитетхэм ахэр рагъэблэгъэн­хэм фэхьазырых.

Ежь-ежьырэу республикэм къэкощыжьырэ цIыфхэм яучет ашIы. ЦIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэмкIэ чIыпIэ къулыкъухэм къызэратырэмкIэ, мы лъэхъаным ехъулIэу нэбгырэ 221-мэ закъыфагъэзагъ Iэпы­Iэгъум щыгугъхэу.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Му­рат къэзэрэугъоигъэхэм анаIэ тыраригъэдзагъ Украинэм зышъхьэ къизыхыжьхэрэм пстэуми апэу медицинэ ыкIи психологическэ IэпыIэгъу аратыным, зэпахырэ узхэр къахэ­мытэ­джэнхэм ыкIи япсэукIэ щынэгъончъэу щытыным анаIэ атырагъэтынэу. Джащтэу къэбарэр къеухы гъазетэу Адыгэ Макъ.

КъэIогъэн фае, Сирием заоу щыкIорэр илъэсыщ хъугъэ. Ащ Адыгэ мин 120 щыпсэурэм щыщэу мин 15 фэдиз нэмыкI хэгъэгухэм арихьагъэх. Адыгэ хэкум 1500 фэдиз неIэп къихьан зылъэкIыгъэр. Мыщ щыщэу 500 ехъу неIэп Адыгэ республикэм къихьан зылъэкIыгъэр.

Непэ Адыгэ хэкум къагъэзэжьынэу фаехэр мин пчъагъэ мэхъу ау ахэр Урысием къихьэным пае визэхэр ащыкIагъ. Ахэм егъэблэгъэ тхылъхэр афэпшIын фае. Ащ фэдэ егъэблэгъэ тхылъхэр Хасэу "Пэрыт" афишIыщтыгъэ ау мы хасэм Урысие къэралэр едауи зэфишIыжьыгъ. Джащ фэдэу Урысие къэралыр мэлажьэ Адыгэхэр хэкум къамыгъэзэжьыным пае. МыдкIэ мары тэлъэгъу Украинэм щыщхэр хэкум къыратакъох ыкIи Москва республикэхэм яхьыкумэтхэм пшъэрылъхэр къафегъэуцу а Украинэм щыщхэр ежь республикэхэм ямылькукIэ аIыгъэнхэу. 

Москвэ пшъэрылъэу къыфишIыгъэмкIэ Адыгэ республикэм мафэ къэс Украинэм щыщ нэбг I50 ыщтэн фае ыкIи ыгъэпсэунхэ фае. ЗэрэхъурэмкIэ тхьэмафэ заулэкIэ мин пчъагъэхэр къэкIощтых.

ТIуапсэ Пресс