Израил ичIыгулэжь министрэр Кфар-Кама щыIагъ


Iоныгъом и 11-м Израил хьыкумэтым ичIыгулэжь министрэу Щамир ЯIир Израил ит Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама къэкIогъагъ. Ар Кфар-Кама ихасэ ыхьэкIагъ. Апэу министрымрэ Кфар-Камэ итхьэматэ Нэпсэу Закариерэ хасэм иунэ IофышIэгъу зэIукIэ зэдряIагъ. Ащ нэужьым хьакIэм къуаджэр рагъэлъэгъугъ ытIанэ культурэ унэ гупчъэм Кфар-Кама щыпсэухэрэм министрэр аIукIагъ. Министрым IофшIагъэу иIэхэр къафиIотагъ ытIанэ цIыфхэм упчIэу къыратыгъэхэм джэуапхэр къаритыжьыгъ. 

Кфар-Кама итхьэматэ министрым тхьэуегъэпсэу риIуагъ Адыгэ къуаджэм къызэрэкIуагъэмкIэ ыкIи Израил хьыкумэтыр Адыгээхэм IэпыIэгъу къафэхъунымкIэ лъэмыдж фэхъунэу риIуагъ. 

Министрым Адыгэ къуаджэм къызэрэкIуагъэр игуапэ хъугъэ къиIуагъ ыкIи сыд фэдэ лъэныкъокIи Израил щыпсэурэ Адыгэхэм лъэкIэу иIэмкIэ яIоф лъигъэкIотэнэу къиIуагъ. 

КъэIогъэн фае, Щамир ЯIир ятэ Щамир Исхак (1915-2012) Израил хэгъэгум игъэуцун чанэу хэлэжьагъэхэм ащыщ, Мосад зыфаIорэм тхьэматэу хэтыгъ, министыр IэнатIэ заулэ зэрихьагъ, парламентым итхьэмэтагъ ыкIи Израил хьыкумэтым ипремер министрыгъ.