Бюджет фэгъэхьыгъэ едэIунхэр парламент щыкIуагъэх

2015-рэ илъэсым ибюджет, 2016 - 2017-рэ илъэсхэмкIэ агъэнэфагъэхэм япроект фэгъэхьыгъэ парламент едэIунхэр чъэпыогъум и 8-м  Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт Унэм щыкIуагъэх. Ахэм Къэралыгъо Советым - Хасэм идепутатхэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, муниципальнэ образованиехэм, къулыкъу, ведомствэ ыкIи общественнэ организацие зэфэшъхьафхэм япащэхэр, нэмыкIхэр хэлэжьагъэх. Парламент едэIунхэм тхьамэтагъор ащызэрихьагъ АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Муратэ. Пшъэрылъэу яIэ пстэури къыда­лъы­тэзэ бюджетым ипроект зэрагъэ­псы­гъэр, ахэм нэIуасэ афашIынхэу, яеплъыкIэхэмкIэ зэдэгощэнхэу зэрэзэхащагъэхэр, зышIоигъо пстэуми ахэм ахэлэжьэн амал зэряIэр ащ къыхигъэщыгъ.

АР-м финанс IофхэмкIэ иминистрэу Долэ Долэтбый проектым къыщы­дэлъытагъэхэм къатегу­щы­Iагъ. ПэшIорыгъэшъэу къы­зэралъытагъэмкIэ, хахъохэр сомэ миллиардрэ миллион 257-рэ хъущт, лъэны­къо зэфэшъхьафхэм апэ­Iуагъэхьан фаер (расходная часть) сомэ миллиард 13-рэ миллион 265-м ехъущт. 2015-рэ илъэсым ибюджет зы миллиардрэ миллиони 8-рэ къы­щыкIэщт. Ащ лъапсэу фэ­хъущтхэми министрэр къатегущыIагъ. Къыхигъэщыгъэхэм ащыщых бюд­жетым епхыгъэу Iоф зы­шIэхэрэм ялэжьапкIэ къы­зэраIэтыщтыр, медицинэм, гъэсэныгъэм ялъэны­къо зэфэшъхьафхэм апэ­Iуагъэхьащтыр нахьыбэ зэрашIыгъэр, нэмыкIхэр. Арэу щытми, аужырэ илъэс­хэм зэрэхабзэу, социальнэ Iофхэм ягъэ­цэкIэн чIыпIэ анахь ин рагъэубы­тыгъ, ар бюджетым ипроцент 71-м ехъур ары, гъэсэныгъэм исистемэ сомэ миллиарди 3-рэ миллиони 109-м ехъу, псауныгъэм икъэухъумэн сомэ миллиарди 2-рэ миллион 900-м ехъу, социальнэ политикэм сомэ миллиарди 2-м ехъу, культурэм сомэ миллион 279-рэ апэ­Iуа­гъэ­хьащт. НэмыкI лъэ­ны­къохэри къыдалъыта­гъэх. Программэ зэфэ­шъхьаф 18-мэ япхырыщын пае сомэ миллиард 12-м ехъу къыщыдэлъытагъ.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэ­хэмкIэ джыри щыкIагъэхэр зэрэщыIэхэр къыдалъытэзэ, ахэм яшIын пэIуагъэ­хьащтым Парламентым идепутатхэр къыкIэуп­чIа­гъэх. Долэ Долэтбый къызэриIуагъэмкIэ, бюджетым ар щамыгъэнэфагъ нахь мышIэми, мы илъэсым федэу къихьащтми кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм яшIын пае федеральнэ гуп­чэм ахъщэ къытIупщынэу къэралыгъо бюджетым къыщыдалъытэмэ, республикэм иIахьэу ащ хилъхьащтыр IэпэчIэгъэнэ фондым къыхахыщт.

- Мы Iофыгъор анахь шъхьаIэу тиIэхэм ащыщ, - къыIуагъ мыщ дэжьым АР-м и Премьер-министрэ. - Ар Iэпэдэлэл тшIы­рэп, лъэшэу ыуж тит, фе­де­ральнэ гупчэми лъыд­гъэ­Iэсыгъ. Арышъ, тилъэIу къыт­фагъэцакIэу, ­ахъщэ къа­­тIупщымэ, тиIахь хэт­лъ­хьаным тыфэхьазыр.

НэмыкI лъэныкъохэм афэгъэхьыгъэ упчIэхэри депутатхэм къатыгъэх. Нэужым Правительствэм ипащэ пстэури къызэфихьысыжьызэ, бюджет ахъ­щэр зыпэIухьанэу агъэ­нэфагъэхэм Къэралыгъо ­Советым - Хасэм идепутатхэр джыри зэ ахэплъэжьынхэу, къыдалъытэгъэ пстэуми анаIэ атыра­дзэнэу къариIуагъ. Парламент едэIунхэм язэхэщэн еплъыкIэу фыриIэр къы­риIотыкIызэ, финансхэм ыкIи экономикэм япхыгъэ факультетхэм ащеджэрэ студентхэр нахьыбэу мы Iофтхьабзэм къыхагъэлэжьэнхэ фаеу зэрилъытэрэр кIигъэтхъыгъ.

КъэкIорэ илъэсхэм УФ-м ибюджет зыфэдэщтым зы­щытегущыIэгъэхэ парламент едэIунхэр Федера­циемкIэ Советми джырэ­благъэ щыкIуагъэх. УФ-м финанс IофхэмкIэ иминист­рэ къызэриIуагъэмкIэ, Iэ­пэчIэгъэнэ фондым къыхэхыгъэ ахъщэр амыгъэфедэнэу, ары пакIошъ, ащ джыри хагъэхъонэу ары ­зэрэгугъэхэрэр, бюджетым ихахъохэм пстэури къагъэлъэгъощт. Пэ­шIо­ры­гъэшъэу къызэралъыта­гъэмкIэ, субъектхэм ябюджетхэм хахъоу афэхъурэр проценти 6,7-кIэ нахьыбэ хъущт, ау яхъардж­хэри проценти 6,4-кIэ дэ­кIое­щтых.

ХЪУТ Нэфсэт

Адыгэ Макъ