Мыекъопэ хасэ Адыгабзэмрэ экологиемрэ яIоф къиIэтыщт


Адыгэ Республикэм щылажьэрэ Мыекъопэ Адыгэ Хасэм игъэцэкIакIо куп изэхэсыгъо шIэкIогъум и I7-м Мыекъуапэ щыкIуагъ. Ар зэрищагъ хасэм итхьэматэу Цундышк Заурбый. Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх гъэцэкIакIо купым хэтхэу Къоикъо Асланбый, Щэуджэе Беслан, Бгъанэ Алый, Коблэ Сергей, Аджыр Аслан. Мыхэм анэмыкIэу зэхэсыгъом хэлэжьагъ экологие лъэныкъом дэлажьэрэ активистэу Брених Валерей.

Зэхэсыгъом IофыгъуитIу тегущыIагъэх, экологиемрэ Адыгабзэмрэ. Апэрэ IофыгъомкIэ Бриних Валерей къыIотагъ Адыгэ РеспубликэмкIэ экологием иIоф. АщкIэ Бренихым IофыгъуитIу нахь къыхигъэщыгъ: 

I. Адыгэ РеспубликэмкIэ хэкIхэр зыщыратэкъурэ чIыпIэхэр зэгъэфагъэу зэрэщымытыхэр ыкIи ащ лыеу цIыфхэм къафихьыхэрэр ары.

2. Краснодар псы учIыпIэм лыеу цIыфхэм къафихьыхэрэр ары.

Мы IофигъуитIум ехьылIагъэу Бренихым документхэр къигъэхьэзырынэу къыIуагъ. ГъэцэкIакIо купым Бренихым дырагъэщтагъ ыкIи бгъуитIури зэгъусэхэу дэлэжьэнхэу зэдащтагъ.

АтIуанэрэ Iофыгъоу гъэцэкIакIо купыр зытегущыIагъэр Адыгабзэр ары. МыщкIэ Коблэ Сергей документ 4 хасэм къыхилъхьагъ. 

Апэрэ документищыр джэпсалэх. Ахэр зыфэгъэзагъэхэр, Адыгэ Республикэм илIышъхьэ, республикэм ихьыкумэт ыкIи республикэм ипарламент. Джэпсалэхэм аритхэр кIэкIэу къэпIощтмэ: 

Адыгэ республикэм иконституцие Адыгабзэм къэралыгъобзэ статус зэриIэр зэригъэнафэрэм дищтэу Адыгабзэм ехьылIагъэ законкIэ къыдэгъэкIыгъэныр ары. 
Я плIанэрэ документыр Адыгабзэр Адыгэ республикэмкIэ зэрэщыбгъэлэжьэщт щыкIэхэр ары. Мыр джэпсалъэхэм аголъэу афрагъэхьыщтых.

ГъэцэкIакIо купыр Коблэм къыхилъхьагъэм хаплъэхи, зыгорэхэр макIэу хагъэхъуагъ. ЫтIанэ а джэпсалъэхэр джырэ мафэхэм афрагъэхьынхэу зэдращтагъ.

Хасэм ипресс гупчъэ