Адыгеим щащэрэ гъомылапхъэхэм ауасэ процент 17 фэдиз къыхэхъуагъ


АР-м статистикэмкIэ и Гъэ­IорышIапIэ къызэритыгъэмкIэ, нахьыбэу зыхэ­хъуагъэу агъэунэфыгъэхэр къолыр, шъоущыгъур, къэбаскъэр, кIэнкIэр, нэмыкIхэри. 

Илъэситфэу пыкIыгъэм егъэ­пшагъэмэ, 2014-рэ илъэсым уасэхэм зэрахэхъуагъэм ипсын­кIагъэ зэхапшIэу зыкъиIэтыгъ. ГурытымкIэ инфляциер процент 11,4-м кIэхьагъ. 2008-рэ илъэ­сым Урысыем щыIэгъэ кризисым ыуж илъэситфым къы­кIоцI мыщ фэдизэу уасэхэм ахэхъуагъэу къыхэкIыгъэп, про­центи 7-м ар къехъущтыгъэп. Гъомылапхъэхэм ауасэ зэха­пшIэу зэрэхэхъуагъэм щэфа­кIохэм гу лъамытэн алъэкIы­гъэп. Сыда пIомэ цIыфым мафэ къэс нахь ыгъэфедэхэрэр ары нахьыбэу зыхэхъуа­гъэхэр. 

АР-м статистикэмкIэ и Гъэ­IорышIапIэ иIофышIэу В. Кузнецовам къызэриIуагъэмкIэ, анахьыбэу зыхэхъуагъэхэр гъо­мылапхъэхэр ары, ар процент 17,1-рэ мэхъу. Ахэм ащыщэу къолым процент 31,6-кIэ, шъоущыгъум процент 46,9-кIэ, къэбаскъэм процент 46,9-кIэ ауасэхэм зыкъаIэтыгъ. 

Гъэмэфэ лъэхъаным кIэн­кIипшIым сомэ 45-рэ ыосагъэ­мэ, джы пчъагъэр сомэ 70-рэ хъугъэ. НахьыбэрэмкIэ цIыф­хэр гъунэгъу тучаным щыщафэщтыгъэхэмэ, джы нахь пыутэу зыщыщэхэрэм алъэхъух, нэмыкI щапIэхэм, бэ­дзэрхэм макIох. 

Уасэхэм зыпкъитыныгъэ яIэ­ным лъыплъэрэ комиссиехэу шъолъырхэм ащызэхащагъэхэм Iоф ашIэ. Ахэм ахэтхэр мафэ къэс сатыущапIэхэм япащэхэм, продукциер къыдэзыгъэ­кIыхэрэм аIокIэх, уасэхэр зы­фэдизыр зэрагъашIэ, ар тапэкIи зэрэдамыгъэкIоещтым пы­лъых. Арэу щытми, Iофхэм язытет зэшIохыгъэ хъугъэу пфэ­Iощтэп. Мы гумэкIыгъор Iофы­гъуабэмэ япхыгъэу щыт. Ахэм ащыщ санкциехэр, чIыдагъэм ыуасэ къызэрефэхыгъэр, нэ­мыкIыбэхэри. Урысыем экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, 2015-рэ илъэсым инфляциер проценти 7,5-м кIэхьан ылъэ­кIыщт. 

Адыгэ Макъ