Зэхэмытыр тащфэдэу зэхэтэкъощт?


Мы аужьырэ тхьэмафэхэм Дунае Адыгэ Хасэ зыфаIорэм хэтхэм зэгурыIоныгъэ ягузэгу имылъэу гъэзетхэм ыкIи интернетым къыщатхы. Зыгорэхэми мы хасэр къызэхэтэкъощт фэдэу къатхы. Мы Iофыр щхэн фэдэу е сэмэркъэу фэдэу къысщэхъу, сыда пIомэ зэхэмытыр тащфэдэу зэхэтэкъощт. 

Илъэс 20 ехъу мы хасэр щыI зэраIорэр ау зи зэримыгъэхъагъэр гъэнэфагъэ ыкIи ащ хасэу хэтхэр зэрэзэкъомытхэр, Iоф зэрэзэдрамышIэшъурэр нафэдэд. Ахэр хьыкумэтхэм я унэIутых пIоми егъэлыягъэу хъущтэп. Шъыпкъэр пIощтмэ дунае хасэ зыфаIорэм ыкIи ащ хэтхэм ягугъу умышIымэ нахьышIу.

Щэнтакъо Махьмуд