Къэбэрдей-Балъкъэр депутатыр зыукIар къалъыхъу


Къэбэрдей-Балъкъэрым и парламентым и депутат, республикэ клиникэ сымаджэщым и унафэщI Боттаев Хъадис яукIащ.

ЩIыпIэ хабзэхъумэкъулыкъущIэхэм къызэратымкIэ, Боттаев яукIащ ипIэм здыхэлъым. Ипэ къихуэ хъыбархэмкIэ, щхьэгъубжэм зыгуэхэр иукIащ.

Боттаев Хъадис и лъэпкъкIэ балъкъэрт. Илъэс 58 зи ныбжь IэзакIуэр щыпсэут Хасанья жылэм.
   
Хуитыныгъэ Радио