Европэм щыпсэурэ Адыгэхэр гъэтхапэм къалэу Мюнхин щызэрэугъоищтых

Сурэтыр: ГъэрекIо (2015) зэхахьэу щыIагъэр. Къалэу Хамбург. 

Европэм щыпсэурэ Адыгэхэм я культурэ зэхахьэ Германием ит къалэу Мюнхин щыкIощт. Ар мафэ 3 кIощт, гъэтхапэм и 25-м щегъэжьагъэу и 27-м нэс. Джащ фэдэу интернет чылагъо хъагъэу фасебукым къыщитхыгъ Мюнхин дэт Адыгэ хасэм хэтгорэм. 

Мэфищ зэхахьэр Мюнхин идэжь Iут зыгъэпсэфыпIэ спорт хатэм щыкIощт (DJH Jugendherberge Bad Tölz - Am Sportpark, 83646 Bad Tölz). 

Зэхахьэм пшъэрылъэу иIэр, Европэм щыпсэурэ Адыгэхэр, къыхэгъэщыгъэу, ныбжьыкIэхэр нахь зэпэблагъэ хъунхэр ары ыкIи Адыгэм ехьылIагъэ зфэшъхьэф гупщысэхэр зэIэпэчIахыжьыныр ары.ЦIыфэу зэхахьэм хэлэжьэщтхэм яцIэхэр арагъэтхын фае ыкIи зы нэбгым еврэ 90 ытын фае. Мы ахъщэр хьэкIэщым тефэщтыр ары, чэщитIум зыдыщылыщтымрэ мэфищым ыщыхыщтымрэ апэIухьэщт. 

Мы имайлымкIэ цIэхэр афэбгъэхьын плъэк1ыщт: anmeldung@muenchen-xase.de. 
УпчIэхэр щыIэмэ мы телефонхэмкIэ уаупчIын плъэкIыщт: Nart Taner 0177 5713071 Serkan Mutlu 0176 70663652. 

Мы зэхахьэр Европэм щыпсэурэ Адыгэхэм илъэс къэс къырагъэкIокIы, нахьыбэмкIэ ар Германием ит къалэгорэм щышIы. Зэхахьэм Европэм ит хэгъэгухэм ямызакъоу нэмыкI хэгъэгухэм ащыщхэри хэлажьэх.