23 November 2016

Хы Iушъо Шапсыгъэм щыщ къэшъуакIо купэу "Нартхэр" апэрэ чIыпIэр къихьыгъ


Чъэпыогъум и 26-м, къалэу Санкт-Петербург Урысие Федерацием щыпсэурэ лъэпкъхэм якъашъохэм язэIухыгъэ зэнэкъокъу щыкIуагъ. Ащ апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ хы Iушъо Щапсыгъэм щыщ Адыгэ къэшъуакIо купэу "Шапсыгъэхэм Я Нартхэр".

"Нартхэр" илъэсищ ипэкIэ зэхащагъ. Купыр зигъасэрэр Лый Артур.

No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм