28 November 2016

Адыгабзэм иIофкIэ Адыгэ Республикэм ипащэхэм зафагъэзагъ


Адыгэ Республикэм щылажьэрэ Мыекъопэ Адыгэ Хасэ зыфиIорэм Адыгэ Республикэм илIышъхьэ, Адыгэ Республикэм ипремер-министр ыкIи Адыгэ республикэм ипарламент итхьэматэ джэпсалъэхэр афрагъэхьыгъэх. 

Джэпсалъэхэм зэраритымкIэ Адыгэ республикэм иконституцие Адыгабзэм къэралыгъобзэ статус зэриIэр зэригъэнафэрэм дищтэу Адыгабзэм ехьылIагъэ законкIэ къыдэгъэкIыгъэн фаеу Мыекъопэ хасэм елъытэ.

Джэпсалэхэр урысыбзэкIэ тхыгъэхэу мэукIэ итых: maykopkhase.blogspot.ruNo comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Дунае
Кавказ Урысие
Диаспорэ
Тхыгъэхэр
Хэкугъэзэжьын
Адыгэ УпчIэ
Археологиер Экологиер
Спортыр
Туризм