28 November 2016

Адыгабзэм иIофкIэ Адыгэ Республикэм ипащэхэм зафагъэзагъ


Адыгэ Республикэм щылажьэрэ Мыекъопэ Адыгэ Хасэ зыфиIорэм Адыгэ Республикэм илIышъхьэ, Адыгэ Республикэм ипремер-министр ыкIи Адыгэ республикэм ипарламент итхьэматэ джэпсалъэхэр афрагъэхьыгъэх. 

Джэпсалъэхэм зэраритымкIэ Адыгэ республикэм иконституцие Адыгабзэм къэралыгъобзэ статус зэриIэр зэригъэнафэрэм дищтэу Адыгабзэм ехьылIагъэ законкIэ къыдэгъэкIыгъэн фаеу Мыекъопэ хасэм елъытэ.

Джэпсалэхэр урысыбзэкIэ тхыгъэхэу мэукIэ итых: maykopkhase.blogspot.ruNo comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф