16 November 2016

Дунае зэнэкъокъум Бабыгу Олег апэрэ чIыпIэр къихьыгъ


Бабыгу Олег сэмэгум щыт

ШэкIогъум и 13, 2016 илъэс, Софие

Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм щыщ Адыгэ кIалэу Бабыгу Олег, Болгарие хэгъэгум икъэлашъхьэу Софие щыкIорэ самбэ бэнэнымкIэ идунае зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэр къихьыгъ, дышъэ медал къыратыгъ.

Бабыгу Олег килограм 74-рэ къэзыщэчъырэ купым хэтыгъ. Финалым ар текIуагъ Курджым щыщ бэнакIоу Леваном Нахуцришвили. Олег игъэсакIохэр Хьэпае Арамбыйрэ Ким Русланрэ.


No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф