21 April 2018

Кавказ Федерацие (каффед) зыфаIорэр Адыгэ ныпым и мафэ къепый


Тыркуем щыIэ зэхэт купэу Кавказ Федарацие (каффед) зыфаIорэм Адыгэ ныпым имафэ хигъунэфыкIыщтэп. Мэфэ заулэкIэ, мэлылъфэгъум и 25-м, дунаем тет Адыгэ пстэуми ныпым имафэ хагъэунэфыкIыщт ау мы зэхэт купэу зыфэтыIуагъэм исайт Адыгэ ныпым имафэ фэгъэхьыгъэу зи итэп.

Адыгэ лъэпкъым изэкъотыныгъэ анахьэу зигъэпытэрэр Адыгэ ныпыр ары. Ар умыгъэлъапIэу ар хэмыгъэунэфыкIэу зыхъукIэ, ащ къегъэлъагъо каффед-р Адыгэ лъэпкъым шIу зэрэфыщымытыр. Игъо къэсыгъ каффед-м фэдэ зэхэт купхэр щыгъэзыегъэнхэу.1 comment:

  1. КАФФЕД-м хэт хасэ заулэхэр Адыгэ ныпым имафэр хагъэунэфыкӏыщт. Ау Каффед-мкӏэ хигъэунэфыкӏыщтэп. КАФФЕД мы мафэр хигъэунэфыкӏырэп.

    ReplyDelete

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф