Сирие Адыгэхэм апае Москва митинг щыкIуагъ


ШэкIогъум и 17-м Москва дэт IэкIыб хэгъэгухэм адэлажьэрэ министырствэм иунэ ипашъхьэ Москва дэс Адыгэхэм митинг къыщырагъэкIокIыгъ. Митингым нэбг 20 фэдиз хэлэжьагъ. Ахэр сыхьатэ I2.00-м Москва дэт площадэу "Краснопресненская застава" зыфиIорэм къыщызэрэугъоигъэх. Адыгэ ныпхэр аIыгъэу Сирие Адыгэхэм Урысие Федерациер зэрадэIэпыIэн фаер плакатхэм атетхагъэу сыхьатищэ площадым итыгъэх.

Митингыр зигъэхьэзырыгъэхэм ащыщэу Хьадпашъу Лариса къызэрэтиIуагъэмкIэ митингым нэбг 20 фэдиз хэлэжьэнэу фитыгъэр. Ар Урысие-Федерацием чылагъо Iофхэм адэлажьэрэ минмтерствэр ары къазыритыгъэр. «Джырэблагъэ джыри зы митинг тшIынэу тэгъэхьэзыры, ащ шъэ пчъагъэ хэдгъэлэжьэнэу тыдэлажьэ»,- Лариса къиIуагъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, шэкIогъум и 10-м щегъэжьагъэу тыгъуасэ нэс Москва дэт IэкIыб хэгъэгухэм адэлажьэрэ министырствэм иунэ ипашъхьэ мафэ къэс зы Адыгэ кIалэ Сирие Адыгэхэм афэгъэхьыгъэ плакатхэр ыIыгъэу сыхьат заулэ Iотыгъ.