Сирие Адыгэхэм апае мырэзэныгъэ зэхахьэ Мыекъуапэ щыкIуагъ


Щылэмазэм и 5-м Сирие Адыгэхэр Адыгэ хэкум къэщэжьыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ мырэзэныгъэ зэхахьэ Адыгэ республикэм икъэлашъхьэу Мыекъуапэ щыкIуагъ,- къетхы Натпресс.ру.

Мырэзэныгъэ зэхахьэм нэбг 30 фэдиз хэлэжьагъ. Ахэр щэджагъом Мыекъуапэ дэт утыку шъхьэIэу Ленин зыфиIорэм къыщызэрэугъоигъэх. Егъэжьэгъум мыекъуапэ ихьэубытхэр къапэуцуагъэх мырэзэныгъэ зэхахьэр арамыгъэшIынэу ау ахэм амыдэIухэу зэхахьэр рагъэжьагъ. 

Адыгэ ныпхэр аIыгъэу, Сирие Адыгэхэр хэкум къэщэжьыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр тхьапэ инхэм атетхагъэу утыкум сыхьат заулэ итыгъэх. Ащ нэужьым къызэрэугъоигъэхэр Адыгэ хасэм иунэ кIохи Сирие Адыгэхэм апае джыри шIэгъэн фаехэм атегущыIагъэх.

Сурэтхэр: natpress.ru