ИорданинмкIэ полицием хэт Адыгэ кIалэр къаукIыгъ


ШышъхьэIум и 2-м Иорданием икъыблэ шъолъыр ит къалэу Маан зыфиIорэм Иоданием иполицие хэт адыгэ кIалэу, офицерэу, Нэхущэ Нарт къыщаукIыгъ.

Къэбар къызэратырэмкIэ шышъхьэIум и 2-м пчъэдыжьым полицие кум исхэу къалэр къакIохьыпэтзэ цIыфгорэхэр IащэкIэ кум къеохи IукIыжьыгъ. Нэхущэ Нарт щэхэр къытефи, уIагъэу смэджэщым ахьыгъ ау ар къэнэжьыгъэп, уIагъэу иIагъэхэм арилIыкIыгъ.

Тыгъуасэ, ШышъхьэIум и 3-м, Амман къалэ хахьэрэ Адыгэ къуаджэу Уади-Сир зыфиIорэм  Нэхущэ Нарт щычIалъхьэжьыгъ. КIалэм илъэс 24 иныбжьыгъ.

КъэIогъэн фае, мы аужьырэ мазэхэм къалэу Маан мырэзэныгъэ зэхахьэ заулэ къыщекIокIыгъ. ЯщыIэкIэ псэукIэм фэмыразэхэу, Иорданием ихьыкумэт критикэ ашIэу мырэзэныгъэ зэхахьэхэр къырагъэкIокIых. Загъорэми ахэр полициехэм пэуцожьыхэу къыхэкIы. Мыхэм ахэлажьэхэрэр нахьыбэмкIэ Арап-бедуинхэр ары. ИорданиемкIэ Адыгэ Iофым пылъ кIалэхэм къызэраIорэмкIэ Сирие заом фэдэу ИорданиемкIи бырсырхэр къыщыхъунхэ ит ащ пае ащ зыфэгъэхьэзырыгъэн фае ыкIи Адыгэу дунаем тет пстэуми зэпхыныгъэ пытэхэр зэдряIэнэу щыт кIалэхэм аIо.