Адыгэ шъуашэм и Мафэ Iоныгъом и 28-м Адыгэ Республикэм щагъэмэфэкIыщт


Адыгэ шъуашэм и Мафэ Iоныгъом и 28-м хэбзэ ­шапхъэ хэлъэу апэрэу тиреспубликэ щагъэмэфэкIыщт. Адыгеим культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу Шъхьаплъэкъо ГъучIыпсэ мэфэкIым ехъулIэу гущыIэгъу тыфэхъугъ.

- МэфэкI къодыеу слъытэрэп, - еIо Шъхьаплъэкъо Гъу­чIыпсэ. - Адыгэ шъуашэм и Ма­фэ зыкIыхахыгъэр цIыфым игу­пшысэ, игулъытэ, ишIэжь япхы­гъэу зэрэщытыр ары. Бзэ зи­мыIэр лъэпкъ шъхьафэу псэун ылъэкIырэп. Тэ тыбзи, тишъуаши дахэ.

- КъызэрэпIорэмкIэ, къэтыухъумэн, тызэрыгу­шхон тиI.

- Адыгэхэм щыгъыным сыди­гъуи мэхьанэ раты. Адыгэ шъуа­шэр хъулъфыгъэмкIэ Iэрыфэгъу, бзылъфыгъэр къегъэдахэ. Ти­лъэпкъ зэо-банэхэм илъэсыбэрэ ахэтыгъ. Ащ дакIоу, шъуашэм зэхъокIыныгъэхэр фэхъухэзэ, непэрэ щыIакIэм диштэу тэгъэфедэ.

- ЗэхэщэкIо купым узэрэхэтым тыщыгъуаз. Мэ­­фэкIыр гъэшIэгъон хъу­щта?

- Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащы­псэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Ас­кэр, ащ иIофшIэгъухэр мэфэкIым изэхэщакIох. Бэрэ тызэIокIэ. Ан­самблэу «Налмэсым» концертыр егъэхьазыры. Адыгэ шъуашэм и Мафэ апэрэу зэрэдгъэмэфэ­кIы­щтыр тэркIэ гушIуагъо.

- Адыгэ шъуашэм имэ­фэкI тиIэ зэрэхъугъэр ор­кIэ сыда?

- Тхьаегъэпсэух ащ кIэщакIо фэхъугъэхэр. Адыгэхэр итэ­къухьагъэхэу хэгъэгу 55-м ехъумэ ащэпсэух. Ты­ди щыIэ ­адыгэр иныдэлъфыбзэкIэ, иадыгэ шъуа­шэкIэ нэмыкI лъэпкъхэм къахэщы. Адыгэ шъуа­шэм лъэп­къыр зэфещэ. Лъэпкъым игу­шъхьэлэжьыгъэ хигъэ­хъонымкIэ ащ фэдэ мэфэкIхэр тищыкIагъэх. Ыгуи, ыпси хэзы­лъхьэу адыгэ шъуашэм и Мафэ хэлажьэрэмэ сэркIэ дунэе мэхьанэ яI. МэфэкIым пIуныгъэмкIэ шIуагъэу къыхьыщтыр бэ.

- Адыгэ шъуашэр зыщыгъ цIыфыр зыплъэгъукIэ узэ­гупшысэрэр къытаIоба.

- Шъуашэр зыщыгъыр лъэпкъ шэн-хабзэхэм яухъумакIоу сэ­лъытэ. Адыгэ шъуашэр зыщыгъ цIыфым мыхъун ымышIэщтэу се­гупшысэ. Адыгэ шъуашэр дахэу зезыхьэрэм, имэхьанэ къэзы­гъэшъыпкъэжьырэм гъунэ имыIэу сыфэраз.

- ГъучIыпс, сиупчIэ нахь занкIэу къыпфэзгъэзэщт. Адыгэ шъуашэр е паIор зыщилъэныр къезымы­гъэ­кIурэмэ уаIокIа?

- СаIокIэ. Сэри а зыфапIо­рэмэ сащыщыгъ. Адыгэ паIор сшIо­дах, ау зыщыслъэмэ сакъы­хэщыщтэу къысщыхъущтыгъ. Джы адыгэ паIор сигуапэу зыщысэлъэ. Тишъуашэ тесэжьын фае. Ар зэрэдахэм фэдэу дахэу зетхьащт  - джары тимэфэкIи зыфэгъэхьыгъэр.

- МэфэкIыр дэгъоу кIонэу шъуфэтэIо.

- Тхьауегъэпсэу.

Сурэтым итыр: Шъхьаплъэкъо ГъучIыпс
Адыгэ Макъ