Нэхъ мащIэрами нэрыбги 4 щыхэкIуэдащ Къэбэрдей-Балъкъэрым


Урысей къару къулыкъухэм операцэ хэха ирагъэкIуэкIащ зауэлIу гурыщхъуэ зыхуащIахэм яхуэгъэзауэ.  

ЗыхъумэжыныгъэмкIэ къулыкъу лэжьакIуэхэм хъыбарзехьэ Iэмалхэм зэрыжраIамкIэ, зауэлIхэр яукIащ Налшык деж,  дыгъэгъазэм и 11-м, псэупIэ унэхэм ящыщ зым деж.  Езыхэм я лъэныкъуэкIэ хэщIыныгъэ ямыIуэ къат.

УнафэщIхэм зэрыжаIэмкIэ шынагъуэншагъэр щIагъэбыдащ.  Апхуэдэу телерадио тыгъэхэм дежи Налшык щыпсэухэр къыхураджащ я унэхэм къыщIэмыкIыну.

Ищхъэрэ Кавказым и муслъымэн республикэр егъэхыщIэ къару къулыкъухэмрэ  зауэлIхэмрэ я зэпэщIэтыныгъэм.  Ислъам зыкъэIэтыныгъэр къикIащ, совет республикэу щыта,  Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуэкIыпIэмкIэ къыбгъурылъ Шэшэным.

Хуитыныгъэ Радио