ЦIыф фитыныгъэхэм адэлажьэрэ комисиер Адыгеим щыIагъ


ЦIыф фитыныгъэхэм адэлажьэрэ урысые комиссым идэкI зэхэсыгъоу щыIагъэр Адыгеим мы мафэхэм щекIокIыгъ. Комиссым ипащэу Федотов Михаил къекIолIэгъэ экологхэм, бэдауш IофшIакIохэм, нэмыкIэу зэхэсыгъохэм къякIолIагъэ цIыфхэм зыгъэгумэкIрэ упчIэхэр ратыгъэх. Зэхэхьагъэхэр тегущыIагъэх ТIуапсэ дэт химзаводым зэрарэу цIыфхэми, оми къафихьрэм, Адыгеим иТеуцожь шъолъыр дэт къоIыгъыпIэм къыпыкIхэрэм цIыфэу а Iэгъо-благъом щыпсэухэрэм, дунаеу къэзыуцухьэрэм зэрарэу къафихьрэм. ТегущыIагъэх етIани къаухъумэрэ чIыпIэхэм чъыгхэр зэрэщыраупкIырэм. ЗэIукIэм къыщыгущыIагъ Урысыем щызэлъашIэрэ журналистэу Шевченко Максим. Ащ къыхигъэщыгъэх Адыгеим щыщыIэ эколог Iофыгъохэр. Анахь Iофыгъо шъхьаIмэ ащыщэу ащ къыIуагъ адыгэхэу IэкIыбым щыIэхэм якъэгъэкIожьын тазыр зэрэтелъыр. 

ЗэIукIэм къекIолIагъэхэм къаIонэу зыфэягъэхэр зэкIэ икъоу эколог фитыныгъэхэмкIэ комиссым ипащэ лъагъэIэсын алъэкIыгъэп, еIо Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ Адыгеим щыщ экологэу Бриних Валерий. Ау Iофыгъоу щыIэхэм къэралыгъо пащэхэр нэIуасэ афэтшIыгъэх, еIо ащ. Бриних Валерий тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, зэхэсыгъом иапэрэ мафэ къекIолIагъэхэм ягумэкIыгъохэм къядэIугъэх, ау ятIонэрэ мафэм, бэдзэогъум и I6 щыIагъэм, ежь экологэу Бринихи, фэшъхьаф бэдауш лэжьакIохэм якъэгущыIэныгъэу агъэнэфэгъагъэхэу, зэхэсыгъом къыдхэлъытэгъагъэхэр Iуахыжьыгъэх, ахэмэ гущыIэ аратыжьыгъэп. Ар хэку унэшъошIхэм ашIэу агъэпсыгъэу елъытэ экологым, эколог Iофыгъохэм ахьакIэхэм анаIэ инэу тарарамыгъэдзэным фэшI, елъытэ Бриних Валерий. Бриних Валерий Iоф дешIэ Адыгеим иТеуцожь шъолъыр ит къоIыгъыпIэм зэрарэу оми, цIыфхэми къафихьрэм къыхэкIэу зыгорэ ащ ешIэгъэнымкIэ. Мыщ къыхэкIэуи хьыкум Iоф къыфзэIуахыгъагъ ежь къоIыгыпIэм ипащэхэм ядаокIэ. 

Бриних Валерий: Тэ тыкIогъагъ къоIыгъыпIэм. Гукъао, ау Федотовыр къэкIошъугъэп. Ау «Урысыем и Грнписс» ипащэ, урысые гъэзетэу «ГъэзетыкIэ» зыфиIохэрэм ижурналист тигъусагъэх. КъоIыгъыпIэм ыуцIэпIыгъэ чIыпIэхэм тяплъыгъ. ХьакIэхэр аIукIагъэх къуаджэм дэсхэм. Ахэмэ къаIуагъ къоIыгъыпIэм къыпыкIрэ мэм зэригъэгумэкIхэрэр, псыхъоу ащ щырекIокIрэм къоIыгъыпIэм къыдэкIхэрэ шIойхэр зэрэхагъахъохэм къыхэкIэу ясабыйхэр псыхъом зэрэхамыгъахьэхэрэр. КъоIыгъыпIэм щагъэфедэрэ ку зекIон лъэпкъхэм къоджэ гъогухэр зэракъутэхэрэр, етIанэ ахэр гъогум рыкIохэ хъумэ цIыфхэм ящыIэныгъэкIэ щынагъоу зэрэщытхэр цIыфэу къэзэрэугъойгъагъэмэ къаIуагъэх. 

Тэ тIэкIу тыкъызэгузажъом бэу къэзэрэугъойгъэгъэ къоджэдэсхэм ащыщэу нэбгырэ 30 фэдиз къэнэжьгъагъэр. ЧIыпIэ депутати 2 щыIагъ. ГЪэшIэгъоныр, зэIукIэм ыуж ахэр ащ зэрэщыIагъэхэмкIэ яфэшъуашэ арагъэгхъотынэу къафытеогъагъэх ышъхьагъкIэ етIанэ. Мыщ фэшъхьафэу, чIыпIэ унэшъошIхэр гъэшIэгъонэу зекIуагъэх. Ахэмэ къуаджэм дэт клубым тычIамыгъахьэу щагум зэIукIэр щытшIыгъ, клубым ипчъэхэм адэжь. 

Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ Адыгеим щыщ экологэу Валерий Бриних зэрегупшысэрэмкIэ, Мэзкуу къикIыгъэгъэ комиссыр хэкум зэрэщыIагъэм упчIэхэр зэкIэ зэшIуихыщтэп, ау зы импульс горэ ахэмэ афэкIуагъ, еIо Бриних. Джы тэ зэшIокI тиI а комисс зэхэсыгъом, ипащэу Федотовым икъэкIон зафэдгъэзэнэу тиупчIэхэр лъыдгъэкIуатэ хъумэ. Зэрар къэзыхьэу Адыгеим дэт къоIыгъыпIэм иупчIэ зэшIохыгъэ зэрэхъущт закъор, еIо экологым, ащ изэшIохын къэралыгъо Iэшъхьэтетхэр хэлажьэхэмэ ары. 

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис