22 August 2015

Тыркуем къикIыгъэ ныбжьыкIэ куп джырэблагъэ Мыекъуапэ щыIагъ

Хэкужъым апэрэу къызэрэкIуагъэхэм фэшI яунэкъощхэм алъыхъугъэх, нэIуасэ зыфэхъугъэхэм къэбарэу къафаIотагъэр лъэшэу ашIогъэшIэгъон.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащы­псэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет хьакIэхэр рагъэблэгъагъэх. Комитетым итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр лъэпкъ Iофыгъохэр зэрагъэцакIэхэрэм, республикэм ищыIакIэ Тыркуем къикIыгъэ сту­дентхэм къафиIотагъ. Купым ады­гэхэр, абхъазхэр зэрэхэтхэм фэшI зэлъэпкъэгъухэм упчIэу къатырэр лъэшэу зэтекIыщтыгъэп.

Адыгабзэр дэгъоу зышIэу нэбгыри 3 нахь къа­хэкIыгъэп. Ар къыдалъыти, Тыркуем къикIыжьы­гъэ ХыдзэлI Абдулахь зэдзэкIа­кIоу ныбжьыкIэхэм афа­шIыным Шъхьэлэхъо Аскэр кIэщакIо фэхъугъ. Мыекъуапэ щыпсэурэ Мэрэтыкъо Айдэмыр хьа­кIэ­хэм ягъусэу республикэм ичIыпIэ дахэхэм ащыIагъэх.

- Мэрэтыкъо Айдэмыр иунэ­къощхэр студентхэм ахэтых, - къеIуатэ Шъхьэлэхъо Аскэр. - ХьакIэхэм адыгабзэр нахьышIоу зэрагъэшIэн ямурад. Ащ тегъэ­гушIо. Зэунэкъощхэр лIа­къом ита­мыгъэ, зыщыпсэухэрэм къакIэ­упчIэх.

Студентхэм къызэ­раIуагъэмкIэ, экономикэм, бизнесым, гуманитар шIэныгъэхэм, нэмыкIхэм зафагъа­сэ. Шъхьэлэхъо Аскэр, Мэрэтыкъо Айдэмыр, ХыдзэлI Абдулахь язэфэхьысыжьхэм къахэдгъэщырэр студентхэм зэп­хыны­гъэ­хэр ада­шIыхэ зэ­рашIоигъор ары. Еджэныр къыза­ухыкIэ Адыгеимрэ Тыркуемрэ язэпхы­ныгъэ­хэр IофшIэным ща­гъэпытэнхэ алъэ­кIынэу алъы­тэ.

Адзынэхэр, Мэрэтыкъохэр, Уазэхэр, Тхьагъэпсэухэр, Аруйтэхэр, нэмыкIхэри студентхэм ахэтлъэгъуагъэх, ХыдзэлI Абдулахь ишIуагъэкIэ гущыIэгъу тафэхъугъ.

Сурэтхэм яплъыхэзэ адыгабзэр зэрагъэшIэнэу ащ фэ­гъэхьыгъэ тхылъхэр хьакIэхэм шIухьафтын афашIыгъэх. Студент пшъашъэ­хэм псынкIэу тхылъхэр къы­зэIуахыгъэх. Адыгэ быракъыр, республикэм игерб, нэмыкIхэр ашIэх. Пшъашъэхэм ащыщ адыгэ быракъ цIыкIоу столым тетыр инэплъэгъукIэ ыгъашIоу къытщы­хъугъ. Быракъыр нахь къыпэбла­гъэ фэтшIи ыпашъхьэ къидгъэуцуагъ. Пшъашъэр нэгушIоу, ду­наир фэмыхъужьэу быракъым еплъыгъ, ыIапэхэр ригъэчъа­гъэх, жъогъо 12-у быракъ уцышъом къыхэлыдыкIырэмэ, щэбзащэхэм нахь благъэ зафишIыгъ, быра­къыр ынэкIушъхьэ къырихьы­лIагъ... Быракъыр лъэпкъ шIэ­жьым итамыгъэу ылъытагъ.

Сурэтэу пшъашъэм тесхыгъэ­хэм гушхоныгъэ ахэзгъотагъ, адыгабзэр ымышIэми, нэплъэ­гъу­кIэ гум илъыр зэтIон тлъэ­кIыгъэу тлъытагъэ. Тарихъ чIыгум щыIэхэу къэбарэу зэхахырэм зэригъэгъуа­зэхэрэр къагуры­Iо­щтыгъ. Комитетым иIофышIэу Мурад ГощлъапIэ адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ упчIэхэм джэуапхэр аритыжьхэзэ абхъа­зэу ахэтым къызэриIуагъэу, мэ­къэ Iужъухэр къаIонхэм фэшI адыгабзэри абхъазыбзэри лъэшэу зэтекIыхэрэп. Студентхэр IэпыIэгъу зэфэхъужьхэзэ яныдэлъфыбзэхэр зэрагъэшIэщтых.

ХьакIэхэр гъогу темыхьажьхэзэ нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх, зэлъыIэсыкIэ амалхэр зэрагъэпсыщтхэм тегущыIагъэх. Адыгэ быракъым, адыгэ шъуашэм, республикэм и Мафэ, Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ, нэмыкI мэфэкIхэм атефэу тиреспубликэ къэкIонхэу студентхэм рахъухьагъ. ЦIыфхэм аIукIэхэ, ныбджэгъукIэхэр къыхагъэщыхэ, тишэн-хабзэхэр, тарихъыр нахь дэгъоу зэрагъашIэхэ ашIоигъу.

Адыгэ Макъ

No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф