19 August 2015

Адыгэ къужъым и Мафэ «Рыфабгъо ипсыкъефэххэм» ащыкIуагъ

Адыгэ Республикэ, Рыфабгъо, щышъхьэIум и 15 

ЛIэшIэгъухэм къапхырыкIыгъ

Ижъырэ адыгэ къужъым и Мафэ «Рыфабгъо ипсыкъефэххэм» блэкIыгъэ шэмбэтым ащыкIуагъ. Iофтхьабзэм цIыф бэдэдэ хэлэжьагъ, республикэм щыпсэухэрэм ямызакъоу, хьакIэхэри бэу къырищэлIагъэх. ЗэфэшIыгъэ Iахьзэхэлъ обществэу «Руфа-Тур» зыфиIорэмрэ АР-м зекIонымкIэ ыкIи зыгъэпсэфыпIэхэмкIэ и Комитетрэ ащ икIэщакIох.

Хабзэ зэрэхъугъэу, илъэс къэс адыгэ къужъым, хьалыжъом, къэбым ямафэхэр мы чIыпIэм щызэхащэх. Ахэм ахэлажьэхэрэм япчъагъэ нахьыбэ мэхъу зэпыт. Мыгъэ къужъым и Мафэ джащ фэдэу цIыфыбэ къырищэлIагъ - нэбгыри 130-рэ фэдиз ижъырэ адыгэ чъыгхатэхэр къызщыкIырэ чIыпIэм дэкIоягъ. А гъогууанэм икъэкIун IэшIэх дэдэу щытэп - псыкъефэххэр зэкIэ зэранэ­кIынышъ, ижъырэ адыгэ къужъым иIэ­шIугъэ ауплъэкIуным ишIоигъоныгъэ фабэм текIуагъ. Илъэсищ хъугъэ мыщ фэдэ мафэхэр зыхагъэунэфыкIыхэрэр, арышъ, мы гъогууанэр зимыщыпэлъэ­гъухэри ахэтыгъэх. Апэрэу дэкIоягъэри макIэп. Къэралыгъо зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэхэу Адыгэ къэралыгъо университетым щеджэхэрэми гъогу къинымрэ пкIышъхьэ-мышъхьэ шъоупсымрэ ауплъэкIун алъэкIыгъ.

ШIэныгъэлэжь зэфэшъхьафхэм агъэ­шIагъо икъурэ ижъы­рэ адыгэ къужъ чъыгхатэхэм анэсынхэ, ахэр алъэгъун амал зэряIагъэм зэригъэгу­шхохэрэр Iофтхьабзэм хэлэжьагъэ пэпчъ къыхигъэщыгъ. Къинэу гъогур къакIуфэ алъэгъу­гъэри ащыгъуп­шэжьы­гъэу заплъыхьэщтыгъ. ЗекIохэр сыхьат фэдизрэ гъогу тетыгъэх, узэры­кIонкIэ хьылъэ дэдэ бгы лъагэхэр къызэранэ­кIы­гъэх. Ау алъэгъугъэмрэ зэхашIагъэмрэ пстэуми ауас - чъыгэу илъэс 250-рэ фэдиз зыныбжьым джыри къыпы­кIэрэ къужъыр ашхын амал яIагъ, псыкъефэххэр, тичIыопс идэхагъэ зэрагъэ­лъэгъугъ, зэхашIэгъэ пстэуми янэпэеплъ сурэтхэр зытырахыгъэх.

Гъогу хьылъэр къэзыкIугъэ­хэм Рыфабгъо изыгъэпсэфыпIэ къыщяжэщтыгъэх. Ахэм джыри зы ушэтын къапыщылъыгъ - къужъ зыдэлъ хьалыжъохэр нахь псынкIэу зышхыщт­хэмкIэ шIо­игъоныгъэ зиIэхэр зэнэкъокъунхэ фэягъэ. Зэнэкъо­къур зезыщагъэу телерадиокомпаниеу «Адыгеим» иIофы­шIэу Тэу Замирэ ащ фэдэу къахищыгъэр нэбгырий. ЗэкIэми хьалыжъо тфырытф афагощыгъ, та­-къи­къи­щы­кIэ  апэ ахэр къэзышхыгъэхэм хьаку хьалы­жъо­шхоу къужъ зыдэ­лъыр шIу­хьаф­тын фашIыгъ, джащ фэдэу мэфэкIым къекIо­лIэгъэ ХьацIыкIу Бэллэ къужъыр ыгъэ­федэзэ ыгъэжъэгъэ IэшIу-Iу­шIу­хэу мы пкIышъхьэ-мышъхьэм итеплъэ зиIэхэри ащ фигъэ­шъошагъэх.

МэлылыпсымкIэ, къу­жъы­псым­кIэ ыкIи къужъ зыдэлъ хьалыжъохэмкIэ мэфэкIым къекIолIагъэ­хэр ыпкIэ хэмылъэу ахьэ­кIагъэх.

КIэухым мэфэкIым хэлэжьэ­гъэ пстэуми удж хъурае къа­шIыгъ.

ХьакIэу тиреспубликэ къеблагъэхи мэфэкIым къырихьы­лIагъэхэм ар бэрэ агу зэрилъы­щтым, тишъолъыр щыпсэухэрэр къыкIэлъыкIощт зэхэхьа­гъум джыри къызэреблэгъэщтхэм щэч зэрахэмылъыр тэри нафэ къытфэхъугъ.

МэщлIэкъо Саид - Адыгэ Макъ

Сурэт инхэр зытырихыгъэхэр ГъукIэлI Сусан (facebook.com)
No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф