Хъурцэ къалэу Сигнахи ц1ыфыбэмэ гъэмафэм зыщагъэпсэфы


Хъурцэм къеблэгъэрэ туристхэми, ежь къэралыгъом исхэми зыщагъэпсэфынэу ык1и зэрагъэлъэгъунэу къыхахрэ ч1ып1эмэ ащыщ къалэу Сигнахи.

Ар я 17 л1эш1эгъум агъэпсыгъ. Джырэк1э мыщ нэбгырэ минит1у фэдиз щэпсэу. Ар Хъурцэм иКахетие шъолъыр щы1э къэлэ ц1ык1у. Сигнахи ык1оц1 крепость дэт. Л1эш1эгъу заулэк1э ар зык1агъэпсыгъагъэу къэлэдэсмэ къызэра1орэмк1э, ц1ыфхэм зыкъаухъумэным пай. Крепостым идэпкъхэр охыр къаухъурэи, ау къалэм ох к1оц1ым зыщимыушъомбгъоу, ащ ык1ыбк1э щызэбгырык1ыгъэ. Алазание шъолъырышхор еуал1э Кавказ къушъхьэхэу уплъэмэ плъэгъухэрэм. Ащ ак1ыбк1э Дагъстан къыщежьэ.

Туристхэр гъэ къэс мымак1эу Сигнахи къек1уал1эхэу къэлэдэсмэ къыхагъэщы. Мыщ щыпсэурэ ц1ыфыбэхэми туризмым къыпык1рэ мылкумк1э псэухэу къа1о: зым хьак1эщ и1, зым шхап1э, зым хэтэрык1хэмрэ пхъэшъхьэ-мышъхьэхэмрэ ещэ, зыхэм тучанхэр а1ыгъ, зыхэм а1эк1э аш1ыгъэ пкъыгъохэр ащэх, фэшъхьафхэри. Туристхэу Сигнахи къеблагъэхэрэр Европэми, Америкэми, Армениеми, Азербайджани, Ирани къарэк1ых. 

Лъэгъуныпхъэу Сигнахи и1эгъо-благъоу щыт Святой Нино имонастырь. Ар я 4 л1эш1эгъум пщэу Мириан ыш1ыгъагъ Хъурцэ бзылъфыгъэ пащэу Нино ыц1эк1э. Ет1ани Святой Георгий ыц1э зыхьрэ ермэл чылысыр, я 6 л1. Ехьыл1эгъэ Святой Стефан Хирсели ичылысыр щы1эх.

Ежь хъурцэрысхэри мыщ къеблагъэх. Фитыныгъэ радиом игущы1эгъугъэ Мие къыхегъэщы Сигнахи ор дэгъу хъумэ исабыйхэр къызэрищэрэ зэпытрэр. Бзылъфыгъэр гъунэгъу къуаджэм щэпсэу. Ч1ып1эр ыгу рехьы е1о жьы къабзэу щы1эмк1э ык1и ч1ып1э дыхэхэм апае:

- Нахьыбэрэмк1э сабыйхэр къэсэщэх загъорэ. Мыщ сыгу рехьы. Чылэхэм джаущтэу бэхэр къек1хэшъ къэк1ох. Туристхэри бэу къэк1ох. Ч1ып1эхэр дахэх, Алазание шъолъырыри ахэм ащыщ. Щыгупсэф ык1и щырэхьат.

Фитыныгъэ радиом игущы1эгъугъэ Нино Тбылыс щыщ, ау гъэмафэ къэс Сигнахи мак1о е1о. 

- Сэ лъэшэу ш1у сэлъэгъу мы къалэр, сигупсэм фэд. Музей дэгъу хъурцэ сурэтыш1эу Пиросмани Николоз ыц1э зыхьрэр дэт. Ар ащ къыщыхъугъ. Туристхэмк1э мыр къэлэ дэгъу, бэ къак1орэри. 

Сигнахи – ш1улъэгъуныгъэм икъалэу алъытэ. Мыщ къэзэрэщэхэрэр къеблэгъэнхэр шэн-хабзэу хъугъэ. Ащк1э яунагъо пытэ хъунымк1э гугъап1э зыда1ыгъ.

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис, Хъурцэр