Мыекъуапэ Хасэм итхьэматэрэ Къэбэртае Конгресым итхьэматэрэ ЗэIукIэ ЗэдряIагъ

Цундышк Заурбый - Быщтэ Аслъан 

ЖъоныгъуакIэм и 16-м Адыгэ Республикэм щылажьэрэ Мыекъуапэ Адыгэ Хасэ - Черкес Советым итхьэматэу Цундышк Заурбыйрэ Къэбэртае-Бэлъар Республикэм щылажьэрэ хасэу Къэбэртае Конгресым итхьэматэу Быщтэ Аслъанрэ Мыекъуапэ щызэIукIагъэх. 

ХаситIум язэпхыныгъэрэ язэдэлэжьэныгъэрэ гъэпытэгъэным ехьылIагъэу тхьэматитIур зэгурыIуагъэх ыкIи Къэрэщай-Черкес республикэмрэ Краснодар караимрэ ащыIэ Адыгэ зэхэт купхэм джащ фэдэу зэпхыныгъэхэр адырашIынэу зэгурыIуагъэх. 

Быштэ Аслъанрэ Цундышк Заурбыйрэ къызэраIуагъэмкIэ хаситIум пшъэрылъ шъхьэIэу зыфагъэуцожьырэр Адыгэ лъэпкъыр ихэку щыпсэоу ибзэ ихабзэ икультурэ къэнэныр ары ыкIи хэхъоныгъэхэр ышIыныр ары. 

КъэIогъэн фае, мы аужьырэ илъэсыхэм Мыекъуапэ Адыгэ Хасэр Къэбэртае Конгресыр ыкIи Къэрэщый-Черкес Республикэм щыIэ ныбжьыкIэ Адыгэ Хасэр зэгъусэхэу зэфэшъхьэф Адыгэ Iофыгъохэм ахьылIагъэу джэпсалъэхэр къашIыгъэх.