Сирием къэкIырэ хэтэркIхэмрэ пхъэшъхьэ-мышъхьэмрэ АдыгеимкIэ Урысыем къихьащтых


Адыгэ Республикэм ит хъызмэтшIэпIэ инэу «Адыг-Юрак» зыфиIорэм (зиер Пэнэшъу Аслъан) хэтэркIхэмрэ пхъэшъхьэ-мышъхьэмрэ Сирием къырищхэзэ ышIыщт. Ар зэзэгъыныгъэхэу Урысыемрэ Сириемрэ лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкэ зэдыряIэм ащыщ.

Мы компанием епхыгъэу Iоф зышIэщт хъызмэтшIапIэу «Русская деревня» зыфиIорэри Сирием щызэхащагъ. «Адыг-Юракым» ыцIэкIэ ащ хэтэркIхэмрэ пхъэшъхьэ-мышъхьэмрэ къыщэфыщтых етIанэ ахэр мэфитфым къакIоц тихэгъэгу къащэщтых.

Урысыем Евросоюзым исанкциехэр зытелъ лъэхъанэм ар хэкIыпIэу щыIэмэ ащащ. Мы мафэхэм «Адыг-Юракыр» кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофтхьабзэм изэшIохын фежьагъэу ыкIи апэрэ Iахьэр – пхъэшъхьэ-мышъхьэ тонн минищ (3000) хъоу къащагъ.

ЗэрагъэнафэрэмкIэ, ар Тыркум къыщагъэкIыгъэ пхъэшъхьэ-мышъхьэхэу къэралыгъом къырарамыгъащэхэрэм ачIыпIэ Краснодар, Москва ясатыушIыпэ тучан инхэм ащащэщтых. 

Урысыем ит нэмыкI сатыушIыыпIэ тучан инхэу «Магитым», «Пятерочкэм» хъызмэтшIапIэу «Адыг-Юракым» Сирием къырищырэ хэтэркIхэмрэ пхъэшъхьэ-мышъхьэмрэ ащыщэгъэным ылъэныкъомкIэ зэзэгъыныгъэхэр адишIыным ыуж ит.

Адыгеим и Радио икъэбар