27 March 2016

Абазэ Исламрэ Бабугуей Олегрэ дунае зэнэкъокъум апэрэ цIыпIэхэр къахьыгъэх

Бабугуей Олег (сэмэгум) 

Къэбэртае-Бэлкъар республикэм щыщ самбэмкIэ бэнакIохэу Абазэ Исламрэ Бабугуей Олегрэ дунае зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх. Зэнэкъокъур Москвэ щыкIуагъ, гъэтхапэм и 25-м и-26-м. Джащ фэдэу къетхы информацие агенствэу kbrria.ru. 

Онтэгъугъэ килограм 100-м нахьыбэ къэзыщэкIыхэрэм Абазэ Ислам ахэтыгъ. Ар финал текIуагъ Узбекистан щыщ бэнакIом. 

Онтэгъугъэ килограм 74-рэ нэс къэзыщэкIыхэрэм Бабогев Олег ахэтыгъ. Ар финалым текIуагъ Кореим щыщ бэнакIом.

Абазэ Ислам

tuapsepress.com

No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф